lQDPJxh-0HXaftDNAUrNB4CwqCFLNq-A8dIDn9ozT0DaAA_1920_330.jpg_720x720q90g

Biz hakda

https://www.zhongdamold.com/about-us/
LOGO1
Şençzhenen Zhongda Plastik Mold Co., Ltd. 2010-njy ýylda döredildi, Biz Hytaýda ýerleşýän “One stop” çözgüt öndürijisidiris.Şençzhenen Ykdysady Ösüş Zonasynda ýerleşip, birnäçe hyzmatlary hödürläp bileris: önüm dizaýny, galyndy dizaýny, galyp ýasamak we sanjym galyplary, gurnama önümleri.

Zhongda, OEM & ODM Plastiki sanjym galyp önümçiligini 2010-njy ýyldan başlap başlady.

Kompaniýamyzyň hünärli, doly önümçilik enjamlary bar.Sanjym maşynlary jemi 80T-den 1200T-a çenli 30 set.Highokary takyklyk we ýokary hilli.Özümiziň galyp öndürýän önümçilik liniýamyz bar, bu hiline gözegçilik etmek, netijeliligimizi ýokarlandyrmak we önümçilik wagtyny gysgaltmak has gowudyr.Biziň galyndy ömrümiz, adatça, 1 000 000-den gowrak oklara ýetip biler.

Kompaniýanyň 10 ýyldan gowrak halkara söwda tejribesi bolan örän ajaýyp hyzmat topary bar.Professional in engineeringenerçilik topary, sanjym galyndylaryny dizaýn etmekde we işlemekde, önümleri ýygnamakda ökde. Önümçilik toparynyň 20% -den gowragy 10 ýyldan gowrak galyp bilen baglanyşykly tejribä eýe.Taslamany dizaýndan önümlere çenli ösdürmäge üns berýäris. Kömekçi müşderi şu ýyllarda ýüzlerçe taslamany ösdürdi, bu iň uly artykmaçlyklarymyzyň biri, pikiriňizi alanyňyzdan soň arzuwyňyzdaky hakykaty edip bileris.

Tawk (1)
Tawk (2)
Tawk (3)

Satyş topary 10 ýyldan gowrak daşary ýurt tejribesi, pikiriňizi we pikirleriňizi we pikirleriňizi düşünmäge ökde, bu ýerde işiňizi has aňsatlaşdyrmaga kömek edýär.24 * 7 aragatnaşyk hyzmaty, bize haçan gerek bolsa, biz siziň üçin.

Biziň pelsepämiz, Müşderilere bazarda ýeňiş gazanmak üçin "Ilki bilen müşderi, hil ilki".
Çig mal satyn almalaryndan, nusga synagyndan, prosese gözegçilikden, taýýar önümiň gözden geçirilişinden ahyrky iberilişine çenli ygtybarly hilini üpjün etmek üçin gaty berk gözegçilik ulgamy bar.

Hemişe bolşy ýaly, taslama jikme-jiklikleriňizi ara alyp maslahatlaşmazdan ozal kompaniýaňyz bilen NDA gol çekmegi maslahat berýäris, intellektual eýeçilik Zhongda-da gaty çynlakaý seredýäris.

10 ýyllyk tejribe

24 * 7 hyzmat

Ilki bilen hil

Zawod ussahanasy
品牌 合作

Zhongda köp tanymal markalar bilen hyzmatdaşlyk etdi,

Zhongdahyzmatlarynyň doly toplumyny hödürleýärplastmassagalyndy dizaýny, ýasamak, çap etmek, gurnamak, gaplamak we ýük daşamak üçin plastmassa bölek galyplary.

50-den gowrak ýurtdan gelen müşderiler bilen hyzmatdaşlyk etdik.Hyzmatdaş ataýaly BULL, Haier, Mindray, Panasonic we Xiaomi we ş.m.

ZHONGDA, jikme-jiklik talaplary üçin müşderi bilen ýakyndan işleşýär, taslamalary gowy ýerine ýetirmek üçin müşderiniň ýagdaýy diýip pikir edýär.Ösýän işiňizi goldamak üçin iň kanagatlanarly hyzmatdaş bolmaga taýýardyrys.

 

 

 

Custöriteleşdirilen sanjym galyp bölekleri üçin doly amal

ZHONGDA, CAD / Pro-E / UG-iň ösen programma üpjünçiligi bilen enjamlaşdyrylan, önümiň konseptual dizaýnyndan, gurluş dizaýnyndan başlap, bir bitewi çözgüde çenli hyzmat edýän güýçli dizaýn ukyby.
Galyndy / önüm dizaýny we ýokary önümçilik we berk hil gözegçiligi bilen köpçülikleýin önümçilikde baý tejribämiz bar. Bularyň hemmesi müşderilere iň gowy hilli, iň çalt gowşuryş wagtyny we bäsdeşlik bahasy we hünär hyzmatyny kepillendirýär.

1675847959060

ZHONGDA 10 ýyldan gowrak wagtyň içinde plastmassa galyplary / plazit sanjym galyndylary / önümleri öndürmek we öndürmek boýunça ýöriteleşendir