lQDPJxh-0HXaftDNAUrNB4CwqCFLNq-A8dIDn9ozT0DaAA_1920_330.jpg_720x720q90g

Önümler

Omörite sanjym galyplary, plastmassa sanjym galyplary

gysga düşündiriş:

Zhongda zawody, ýöriteleşdirilen galyndy kompaniýasy bolup, müşderileriň çyzgy dizaýnyna (2d ýa-da 3d) ýa-da sitata bermek üçin bir günüň içinde nusgalaryna görä düzülip bilner.100-den gowrak işgäri bar, in engineener galyndy pudagynda 10 ýyldan gowrak tejribe toplady. Biz müşderilere kanagatlanarly galyplar we ýokary hilli nusgalar berip bileris we galyplaryň uzak ömrüni kepillendirip bileris.Elmydama kämilligi yzarlaýarys we her ýyl ösen enjamlary hödürleýäris, şonuň üçin galyplarymyz has gowy we has gowy bolar.

Aýratynlyklary:
1.Material : PC / ABS, ABS, PC, PVC, PA66, POM ýa-da başga isleýän zatlaryňyz. Köp material saýlaýarsyňyz.
2.
3. Çyzgy formaty: IGES, STEP, AutoCAD, Solidworks, STL, PTC Creo, DWG, PDF we ş.m.
4: Plastmassa reňk kontrastynyň usuly: RAL PANTONE
5. Mugt dizaýn we inerener, önümleriňizi kämilleşdirmek üçin hünärli teklip hödürleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy önüm Önüm dizaýny, Plastiki sanjym galyplary, Lukmançylyk bölek galyplary,artykmaç sanjym galyplary ,.
Plastik material ABS, PC, PP, PS, POM, PMMA, PE, AS, PEEK, PBT, PA66, PC / ABS.etc
Galyp takyklygy +/- 0.01mm
Galyp durmuşy 50-500K ok
Galyndy boşlugy Leeke boşluk, köp boşluk.
Ylgaw ulgamy Gyzgyn ylgaýjy we sowuk ylgaýjy.
Yzygiderli bejermek Dürli modeli saýlamak üçin önümiň takyklygyna görä80T, 120T, 250T, 450T, 800T sanjym enjamy.
Faýl formaty STEP, STP, STL, XT, IGS, PDF, JPG we ş.m.
Bukja 1. Köpükli içki plastik paketler, multfilm üçin daşky ýa-da gowy goragly agaç gaplar;2. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda
Barlag Iberilmezden ozal QC, QA tarapyndan 100% barlag.
lklfs (3)
lklfs (4)
lklfs (1)
模具 流程

Sorag-jogap

1-nji sorag: Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?

J: Biz 10 ýyldan gowrak tejribeli inersener we 100-den gowrak işgäri, takmynan 3500 inedördül ussahanasy bolan göni zawod.

2-nji sorag: Sitatany nädip alyp bilerin?

J: Göçme günlerde jikme-jik maglumat alsaňyz, sitatany 24 sagadyň dowamynda ibereris.Öňräk sitata bermek üçin, gözlegiňiz bilen bilelikde aşakdaky maglumatlary bermegiňizi haýyş edýäris:

1. Faýllaryň 3D ädimi we 2D çyzgylar

2. Maddy zerurlyk

3. faceerüsti bejermek

4. Mukdary (sargyt boýunça / aýda / ýyllyk)

5. Gaplamak, bellikler, eltip bermek we ş.m. ýaly aýratyn talaplar ýa-da talaplar.

3-nji sorag: Plastiki galyplary nädip gaplamaly?

J: Plastiki galyplary agaç guty bilen gaplaýarys.

Esasy 3 ädim bar.

Birinji ädim: Galyndyda posuň öňüni alyş ýagyny süzýäris.

Ikinji ädim: Çyglylygyň öňüni almak üçin galyby inçe plastmassa plýonka bilen gaplaýarys.

Üçünji ädim: Bu plastmassa gaplanan galyby agaç gutuda goýýarys we hiç hili hereketden gaça durýarys.

4-nji sorag: Çyzgylarymyz bolmasa näme etmeli?

J: Nusgaňyzy zawodymyza iberiň, soň göçürip bileris ýa-da has gowy çözgütler berip bileris.Ölçegli (Uzynlyk, beýiklik, ini) suratlar ýa-da garalamalar ibermegiňizi haýyş edýäris, sargyt goýulsa, CAD ýa-da 3D faýly taýýarlanar.

5-nji sorag: Nusga berýärsiňizmi?Mugtmy ýa-da goşmaça?

J: Hawa, mugt nusga hödürleýäris, ýöne iberiş bahasyny tölemeýäris.

6-njy sorag: Kompaniýaňyz häzirki wagtda islendik müşderi sertifikatlaşdyryş maksatnamasyna gatnaşýarmy?

J: 3C şahadatnamasy, REACH, ROHS, PRO65.

7-nji sorag: Gurnama hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?

J: Önümleriň dizaýny we 3D çap ediş hyzmatyny hödürleýäris, 15 sanjym maşynymyz we 2 gurnama liniýamyz bar, önümçilik we gurnama hyzmatyny berip bileris.

8-nji sorag: Satuwdan soň hyzmaty nädip berýärsiňiz?

J: Müşderi galypdan soň iki ýylyň içinde satuwdan soň hyzmat edýäris.Iki ýylyň içinde galyndy zaýalanan bolsa, täze çalşylýan galyndy enjamlaryny mugt iberip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň