lQDPJxh-0HXaftDNAUrNB4CwqCFLNq-A8dIDn9ozT0DaAA_1920_330.jpg_720x720q90g

Önümler

ABS plastmassa galyplaýyş bölekleri üçin Hytaýda ýörite plastmassa sanjym galyndy zawodynyň galyplary

gysga düşündiriş:

OEM / ODM:Çyzgyňyzy ýa-da nusgaňyzy alanyňyzdan soň islän zadyňyzy düzüň.

Plastik material: PC / ABS, ABS, PC, PVC, PA66, POM ýa-da isleýän başga zatlaryňyz.

Plastiki üstü: Dokma bezegi, ýalpyldawuk bezeg, ýalpyldawuk bezeg, tingiwopis, Slik çap we ş.m.

Takyklyk: +/- 0.01MM

Galyp wagty: Galyndy gurluşyna esaslanýan 3-5 hepde.

Önümçilik wagty: Möçberi boýunça 1-2 hepde.

Has giňişleýin gürleşmek üçin bize haýyş bilen iberiň.

 

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

lsfsfa (3)

Harytlar

Highokary takyk plastmassa sanjym bölekleri

reňk

ak , gara , ýaşyl , tebigat , gök , sary , we ş.m.

material

ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, ​​PA, PA + GF, POM, PE, UPE, PTFE we ş.m.

galyndy boşlugy

bir boşluk we köp boşluk

ylgaw ulgamy

gyzgyn ylgaýjy we sowuk ylgaýjy

enjamlar

CNC, EDM, maşyn kesmek , plastmassa enjamlary we ş.m.

galyndy material

P20 / 718H / S136H / S136 gaty / NAK80

galyndy durmuşy

Müşderileriň islegine görä 500000-5000000 ok

ululygy

5-1000mm , ýa-da özleşdirilen

çydamlylyk

± 0.005mm

görnüşi

çyzuwyňyza ýa-da nusgaňyza görä

mugt nusga

elýeterli

artykmaçlygy

galyndy dizaýn-galyndy önüm öndürmek-gurnamakdan bir duralga hyzmaty

gurşun wagty

Galyndy , plastmassa önümleri mukdaryna görä 15-30 gün

 

beýlekisi

24 sagat gyssagly we amatly müşderi hyzmaty
eltip beriş wagtynda iberiş ýagdaýy barada habarnamasy
täze stiller we gyzgyn satuw stili barada yzygiderli habar bermek

10 ýyldan gowrak tejribeplastmassa galyp sanjymlary we plastmassa galyp bölekleriönümçilik.

On ýyllyk sanjym tejribämiz bilen “ýeterlik däl kuwwat”, “dizaýn ukybynyň näbelliligi”, “durnuksyz önümiň hili” we “wagtynda eltip bermek” ýaly kynçylyklardan gaça durup bileris.

Önümiňiziň talaplarynyň nämedigini, esasanam “Gözellik önümleri”, “Öý önümleri”, “Sarp ediji elektronikasy” we “lukmançylyk” pudaklarynda anyk bilýäris.
Zhongda sanjym galyplaýyş topary, tejribeli dizaýnerler, programmistler, operatorlar, hil gözegçileri we ş.m. ýaly 50-den gowrak hünärmenden ybarat.

lsfsfa (4)
cscssb (2)
lsfsfa (6)

Sorag-jogap

1-nji sorag: Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?

J: Biz 10 ýyldan gowrak tejribeli inersener we 100-den gowrak işgäri, takmynan 3500 inedördül ussahanasy bolan göni zawod.

2-nji sorag: Sitatany nädip alyp bilerin?

J: Göçme günlerde jikme-jik maglumat alsaňyz, sitatany 24 sagadyň dowamynda ibereris.Öňräk sitata bermek üçin, gözlegiňiz bilen bilelikde aşakdaky maglumatlary bermegiňizi haýyş edýäris:

1. Faýllaryň 3D ädimi we 2D çyzgylar

2. Maddy zerurlyk

3. faceerüsti bejermek

4. Mukdary (sargyt boýunça / aýda / ýyllyk)

5. Gaplamak, bellikler, eltip bermek we ş.m. ýaly aýratyn talaplar ýa-da talaplar.

3-nji sorag: Plastiki galyplary nädip gaplamaly?

J: Plastiki galyplary agaç guty bilen gaplaýarys.
Esasy 3 ädim bar.
Birinji ädim: Galyndyda posuň öňüni alyş ýagyny süzýäris.
Ikinji ädim: Çyglylygyň öňüni almak üçin galyby inçe plastmassa plýonka bilen gaplaýarys.
Üçünji ädim: Bu plastmassa gaplanan galyby agaç gutuda goýýarys we hiç hili hereketden gaça durýarys.

4-nji sorag: Çyzgylarymyz bolmasa näme etmeli?

J: Nusgaňyzy zawodymyza iberiň, soň göçürip bileris ýa-da has gowy çözgütler berip bileris.Ölçegli (Uzynlyk, beýiklik, ini) suratlar ýa-da garalamalar ibermegiňizi haýyş edýäris, sargyt goýulsa, CAD ýa-da 3D faýly taýýarlanar.

5-nji sorag: Nusga berýärsiňizmi?Mugtmy ýa-da goşmaça?

J: Hawa, mugt nusga hödürleýäris, ýöne iberiş bahasyny tölemeýäris.

6-njy sorag: Kompaniýaňyz häzirki wagtda islendik müşderi sertifikatlaşdyryş maksatnamasyna gatnaşýarmy?

J: 3C şahadatnamasy, REACH, ROHS, PRO65.

7-nji sorag: Gurnama hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?

J: Önümleriň dizaýny we 3D çap ediş hyzmatyny hödürleýäris, 15 sanjym maşynymyz we 2 gurnama liniýamyz bar, önümçilik we gurnama hyzmatyny berip bileris.

8-nji sorag: Satuwdan soň hyzmaty nädip berýärsiňiz?

J: Müşderi galypdan soň iki ýylyň içinde satuwdan soň hyzmat edýäris.Iki ýylyň içinde galyndy zaýalanan bolsa, täze çalşylýan galyndy enjamlaryny mugt iberip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň