lQDPJxh-0HXaftDNAUrNB4CwqCFLNq-A8dIDn9ozT0DaAA_1920_330.jpg_720x720q90g

Önümler

 • Qualityokary hilli ýörite plastmassa sanjym bölekleri OEM hyzmaty

  Qualityokary hilli ýörite plastmassa ...

  Tejribe:plastmassa sanjym galyndylary we sanjym bölekleri üçin 10 ýyldan gowrak zawod.

  OEM / ODM:Çyzgyňyzy ýa-da nusgaňyzy alanyňyzdan soň islän zadyňyzy düzüň.

  Plastik material: PC / ABS, ABS, PC, PVC, PA66, POM ýa-da isleýän başga zatlaryňyz.

  Plastiki üstü: Dokma bezegi, ýalpyldawuk bezeg, ýalpyldawuk bezeg, tingiwopis, Slik çap we ş.m.

  Takyklyk: +/- 0.01MM

  Galyp wagty: Galyndy gurluşyna esaslanýan 3-5 hepde.

  Önümçilik wagty: Möçberi boýunça 1-2 hepde.

  GYSGAÇA GÖRNÜŞ Galyp ýasamak we Mugt önümleriň dizaýny

 • OEM plastmassa bölekleri injeciton galyndy galyp öndüriji

  OEM plastmassa bölekleri injeciton ...

  Tejribe:plastmassa sanjym galyndylary we sanjym bölekleri üçin 10 ýyldan gowrak zawod.

  OEM / ODM:Çyzgyňyzy ýa-da nusgaňyzy alanyňyzdan soň islän zadyňyzy düzüň.

  Plastik material: PC / ABS, ABS, PC, PVC, PA66, POM ýa-da isleýän başga zatlaryňyz.

  Plastiki üstü: Dokma bezegi, ýalpyldawuk bezeg, ýalpyldawuk bezeg, tingiwopis, Slik çap we ş.m.

  Takyklyk: +/- 0.01MM

  Galyp wagty: Galyndy gurluşyna esaslanýan 3-5 hepde.

  Önümçilik wagty: Möçberi boýunça 1-2 hepde.

  GYSGAÇA GÖRNÜŞ Galyp ýasamak we Mugt önümleriň dizaýny

 • Custöriteleşdirilen sanjym galypdan ýasalan plastmassa bölekleri Öý önümleri galyndy öndüriji Hytaý

  Custöriteleşdirilen sanjym galyp ...

  Tejribe:plastmassa sanjym galyndylary we sanjym bölekleri üçin 10 ýyldan gowrak zawod.

  OEM / ODM:Çyzgydan ýa-da nusgadan soň islän zadyňyzy düzüň.

  Plastik material: PC / ABS, ABS, PC, PVC, PA66, POM ýa-da isleýän başga zatlaryňyz.

  Plastiki üstü: Dokma bezegi, ýalpyldawuk bezeg, ýalpyldawuk bezeg, tingiwopis, Slik çap we ş.m.

  Takyklyk: +/- 0.01MM

  Galyp wagty: Galyndy gurluşyna esaslanýan 3-5 hepde.

  Önümçilik wagty: Möçberi boýunça 1-2 hepde.

  GYSGAÇA GÖRNÜŞ Galyp ýasamak we Mugt önümleriň dizaýny

 • Highörite ýokary takyklykdaky plastmassa sanjym galyplaýyş bölekleri Plastiki galyp ýasaýjy

  Highörite ýokary takyk plastmassa ...

  Bir nokatly hyzmat:plastmassa galyndy dizaýnyndan, galyndy ýasamakdan, plastmassa bölekden galypdan çap etmek, gurnamak ýaly hyzmatlaryň ähli görnüşini hödürleýäris

  Pönümler: Plastmassa sanjym galyndy bölekleri Hyzmat

  Galyp materiallary:S136, H13, NAK80,2344,2343, SKD61, P20 we ş.m.

  Surat çekiş formaty:EPdim, AutoCAD, Gaty işler we ş.m.

  Önümçiligiň dowamlylygy:300000 okdan 1 000 000 ok.

  Galyp boşlugy:Leeke boşluk we köp boşluk

  Ylgaw ulgamy:gyzgyn ylgaýjy we sowuk ylgaýjy

  Mysal: mugt nusga we 3D Çap edilen nusga hödürlenýär

 • Plastörite plastmassa bölekleri sanjym hyzmaty OEM takyk galyndy öý önümlerini üpjün ediji

  Plastörite plastmassa bölekleri sanjym ...

  GYSGAÇA GÖRNÜŞ Galyp ýasamak we Mugt önümleriň dizaýny

  OEM / ODM:Çyzgydan ýa-da nusgadan soň islendik dizaýny özleşdirdi.

  Plastik material: PC / ABS, ABS, PC, PVC, PA66, POM ýa-da isleýän başga zatlaryňyz.

  Plastiki üstü: Dokma bezegi, ýalpyldawuk bezeg, ýalpyldawuk bezeg, tingiwopis, Slik çap we ş.m.

  Takyklyk: +/- 0.01MM

  Galyp wagty: Galyndy gurluşyna esaslanýan 3-5 hepde.

  Önümçilik wagty: Möçberi boýunça 1-2 hepde.

   

 • Elektron önümleri üçin plastmassa galyndy öndürijileri sanjym galyp bölekleri

  Plastiki galyndy öndürijiler ...

  Zhongda, 100-den gowrak empolye.it bilen galyp we galyp öndürýän önüm öndüriji. 2012-nji ýylda esaslandyryldy.

  Ilkibaşda içerki kompaniýalar ýa-da käbir halkara söwda kompaniýalary üçin galyplary we galyplaýyş böleklerini öndürdik. Indi halkara bazarynda jemlenýäris. Bu pudakda 10 ýyldan gowrak ösüş gazanylandan soň, halkara galyp standartlaryny gowy bilýäris: HASCO , DME, MISUMI, LKM.

  Indi birlik, 5000 setden gowrak galyp öndürdik we millionlarça önümi galypdyk. Bizde ýokary netijelilik öndürýän enjamlar we ösen san gözegçilik maşynlary bar, meselem: galyplaýyş sanjym maşynlary, CNC galyp öndürýän maşynlar, nepis oýma maşynlary, Gorizontal torbalar, freze maşynlary.

  Müşderilerimiziň çyzgylaryna ýa-da nusgalaryna laýyklykda her dürli in Engineeringenerçilik plastmassa önümlerini düzüp bileris. Mugt galyndylary yzygiderli tehniki taýdan üpjün etmek, şeýle hem zerur bolsa galyndylary bejermek işleri bilen üpjün edip bileris. Biziň plastmassa böleklerimiz Elektronikada, Gözellik böleklerinde, Sport böleklerinde, Awtoulag böleklerinde giňden ulanylýar , Lukmançylyk enjamlary we ş.m.

  Başga gurnama talaplary, ikinji derejeli gaýtadan işlemek we ş.m. bar bolsa, zhongda topary degişli hyzmatlary berip biler.

 • Plastörite plastik sanjym galyplaýyş bölegi üpjünçiligi Plastiki sanjym galyplaýyş hyzmaty we OEM gurnama

  Plörite plastik sanjym Mo ...

  Zhongda galyndy pudagynda 10 ýyl tejribe toplady your çalt eltiş wagtyňyzy kanagatlandyrmak üçin 30-dan gowrak CNC enjamymyz bar.

  On ýyllyk sanjym tejribämiz bilen “ýeterlik däl kuwwat”, “dizaýn ukybynyň näbelliligi”, “durnuksyz önümiň hili” we “wagtynda eltip bermek” ýaly kynçylyklardan gaça durup bileris.

  Önümiňiziň talaplarynyň nämedigini, esasanam “Gözellik önümleri”, “Öý önümleri”, “Sarp ediji elektronikasy” we “lukmançylyk” pudaklarynda we ş.m.
  Zhongda sanjym galyplaýyş topary, tejribeli dizaýnerler, programmistler, operatorlar, hil gözegçileri we ş.m. ýaly 50-den gowrak hünärmenden ybarat.

  Olar biziň galyndy toparymyz bilen bilelikde işlemeli we köpüsi bagyşlanan we döredijilikli.Olaryň tagallalary netijesinde dünýäniň dürli künjeklerinden ýüzlerçe müşderä yzygiderli oňyn jogap berdik.

  Custöriteleşdirilen sanjym bölekleri üçin has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Plastörite plastmassa sanjym galyp bölekleri we sanjym galyplary arzan galyp öndüriji

  Plörite plastik sanjym Mo ...

  Sanjym galyplary, uly göwrümli bölekleri öndürmek üçin önümçilik prosesi.

  Adatça şol bir bölek yzygiderli müňlerçe ýa-da millionlarça gezek döredilýän köpçülikleýin önümçilik proseslerinde ulanylýar.

  Zhonda, islegleriňize görä ýörite bölekleri dizaýn etmek üçin hünärmen inerener topary bar, bizde hem çykdajylaryňyzy we wagtyňyzy tygşytlap biljek taýýar standart galyplar bar.Siziň islegiňiz boýunça ODM / OEM hyzmatyny, Önümçilik dizaýnyny we galyndy dizaýnyny hödürleýäris.

  Müşderileriň çyzgy dizaýnyna (2d ýa-da 3d) ýa-da sitata bermek üçin bir günüň içinde olaryň nusgalaryna görä düzüp bileris.100-den gowrak işgäri bar, in engineener galyndy pudagynda 10 ýyldan gowrak tejribe toplady. Biz müşderilere kanagatlanarly galyplar we ýokary hilli nusgalar berip bileris we galyplaryň uzak ömrüni kepillendirip bileris.Elmydama kämilligi yzarlaýarys we her ýyl ösen enjamlary hödürleýäris, şonuň üçin galyplarymyz has gowy we has gowy bolar.

  Meseleňiz bar bolsa ýa-da islendik plastmassanyň ýa-da işlenip düzülen bölekleriň bahasyny almak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.In engineenerlerimiz size gysga wagtda jogap bererler.

 • Preokary takyk ýöriteleşdirilen sanjym galyplary üpjün ediji plastmassa bölek galyp öndürijisi

  Preokary takyklyk ýörite injec ...

  Zhongda aşakdaky ýaly artykmaçlyklary:

  1. processhli prosesiň dowamynda ýokary hilli gözegçilik;

  2. Tejribeli inersenerlerimiziň ajaýyp galyndy dizaýny;

  3. Takyk bölekler üçin berk çydamlylyk;

  4. Çeýe gurşun wagty;

  5. Taslamalaryňyzy doldurmak üçin gowy hyzmat;

  Programma: Öý bölek galyndylary, lukmançylyk galyndy bölekleri, gözellik galyndy bölekleri, öý haýwanlary galyndy bölekleri, sarp ediş önümleri, awtoulag galyndy bölekleri we ş.m.