lQDPJxh-0HXaftDNAUrNB4CwqCFLNq-A8dIDn9ozT0DaAA_1920_330.jpg_720x720q90g

Önümler

Plastiki sanjym galyndy bölekleri ýörite hyzmat ABS sanjym galyp önümleri

gysga düşündiriş:

Galyp materiallary:S136, H13, NAK80,2344,2343, SKD61 we ş.m.

Plastiki material:ABS, PC, PP, PEEK, TPU, PA, PA + GF, POM, PE, UPE, PTFE we ş.m.

Plastiki üstü gutarmak:Ishinguwmak, dokma bezegi, ýalpyldawuk bezeg, tingiwopis, çyzgy çap etmek, rezin reňk we ş.m.

Galyp wagty:3-5 hepde

Galyndy bölekleriniň wagty:Möçberi boýunça 1-2 hepde.

Bir duralga hyzmaty:önümçilige başdan ahyryna çenli çözgütler hödürleýäris.

Has giňişleýin maglumat üçin bize mugt maglumat iberiň, 24 sagadyň dowamynda size sitata bereris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany ODM plastmassa sanjym galyplary
Hil: RoSH we SGS standarty
Aýratynlyk: Bellik etmeýän we fleş däl
Ölçegi: 2D, 3D çyzuwyňyza görä
Reňk, mukdar, birlik bahasy, Gurallaryň bahasy, Gurallaryň ululygy: Ara alnyp maslahatlaşylmaly
Galyndy gurmagyň wagty: T1, 3-5 hepde, Bölüm ölçeg hasabaty (zerur bolanda).
Eksport ýurdy: Europeewropa, Japanaponiýa, Amerika, Awstraliýa, Angliýa, Kanada, Fransiýa, Germaniýa, Italiýa ... we ş.m.
Tejribe: Plastmassa sanjym galyndylaryny öndürmekde we plastmassa önümlerinde 10 ýyldan gowrak tejribe.
Galyp bazasy: Hasco Standard, Europeanewropa standarty, Dünýä standarty
Galyndy esasy material: LKM, FUTA, HASCO, DME, ... we ş.m.Ora-da Müşderiniň islegine görä.
Surface Finish: Dokma (MT standart), glokary ýalpyldawuk ýalpyldawuk
Gyzgyn / sowuk ylgaýjy HUSKY, INCOE, YDDO, HASCO, DME, MoldMaster, Masterflow, Mastip, Taýwan marka ... we ş.m.
Galyndy durmuşy: 30,000-den 1 000 000 ok.(Iş gurşawyňyza görä.)
Dizaýn we programma üpjünçiligi programma üpjünçiligi: CAD, CAM, CAE, Pro-E, UG, Toprak işleri, Moldflow, ... we ş.m.
Enjamlar: -3okary tizlikli CNC, Standard CNC, EDM, Sim kesmek, WEDM, ýylmaýjy, 50-3000T aralygyndaky galyplary barlamak üçin plastmassa sanjym galyplaýjy maşyn.

Zhondga ünsi jemlediplastmassa sanjym galyplarywegalyp görnüşi10 ýyldan gowrak

Bizde barhünär in engineeringener topary5-den gowrak inersener barplastmassa sanjym galyp dizaýnyna, plastmassa sanjym galyplaýyş işine ökde.

Plastmassa böleklerimiz giňden ulanylýar: Elektron önümleri, gözellik önümleri, öý önümleri, lukmançylyk önümleri we ş.m.

模具
1675847959060
cscssb (1)
lsfsfa (6)

RFQ

1-nji sorag.SIZ FABRIK ORA-DA Söwda kärhanasymy?

- Hawa, biz özleşdirilen önümleriňiziň bir duralga sulýasiýa zawody.

2-nji sorag.ÖNÜMLERINI DIZAYN EDIP BOLMAK ÜÇIN MENI DIZAYNYMY ÖSÜŞMEK ÜÇIN kömek edip bilersiňizmi?

- Hawa, müşderimize önümini döretmek ýa-da dizaýnyny gowulandyrmak üçin hünärmen dizaýn toparymyz bar.Niýetiňize düşünmek üçin dizaýndan öň ýeterlik aragatnaşyk gerek.

3-nji sorag.SORAGY N? DIP almaly?
- Bize IGS, DWG, STEP faýly we ş.m. çyzgylary iberiň. Jikme-jik PDF bilelikde bilelikde bolar.Islegleriňiz bar bolsa bellik ediň.Siziň ýüz tutmagyňyz üçin hünärli maslahat berip bileris.

Çyzgylar bolmasa, nusga gowy bolar, biz sitatadan öň tassyklamak üçin size anyk we gysga çyzgy ibereris.Bu aralykda, çyzuwyň gizlinligi baradaky sözümizi ýerine ýetireris.

4-nji sorag.BIRLEŞIP BOLANOKMY?
- Hawa, bizde çyzyk bar, şonuň üçin önümimiziň önümçilik liniýasyny zawodymyzda iň soňky ädim hökmünde gutaryp bilersiňiz.

5-nji sorag.MUGT MESELE hödürleýärsiňizmi?
- Hawa, mugt nusga hödürleýäris, ýöne iberiş bahasyny tölemeýäris.

6-njy sorag.KÖP TÖLEGI ÜÇIN TÖLEJEK BOLAN BOLAN BOLAN KIM?

- Galyby tölediňiz, şonuň üçin hemmesi hemişelik size degişlidir we ömürboýy hyzmat ederis.Zerur bolsa, bu galyby yzyna alyp bilersiňiz.

7-nji sorag.SYITYASAT HAKYNDA KÖMEKNI NOWDIP saklap bilersiňiz?

- IQC, IPQC, OQC tarapyndan her ädimimizi barlamak üçin garaşsyz hil bölümimiz bar. Eger kemçilikli zatlar bar bolsa, kemçilikleriň düýp sebäbiniň ýok edilmegini üpjün etmek üçin düzediş çäreleri göreris.Harytlary alanyňyzda we barlagdan soň kemçilik bar.Soralan girdejiňizi tölegimiz bilen kabul etjekdigimizi ýa-da çalyşmagy mugt berjekdigimize söz berýäris.

8-nji sorag.ÖLÜM KASTING UNITLERINI ORA-DA T1SAMPLE HAKYNY ÜÇIN GEÇIP BILERSI? IZ?

- Adatça, galyp üçin 20-60 iş güni gerek, soň tassyklamak üçin size T1 nusgasyny ibereris.Köpçülikleýin önümçilik üçin 15-30 iş güni.

9-njy sorag.Nädip ibermeli?

- Mugt nusga ýa-da kiçi sargyt adatça TNT, FEDEX, UPS we ş.m. tarapyndan iberilýär we uly sargyt müşderiler tassyklandan soň howa ýa-da deňiz arkaly iberilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň